Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie
ludzi i na środowisko
Nazwa jednostki organizacyjnej
ADENT Rafał Kleszczewski
Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32c pkt.2
• Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie
jonizujące, polegające na : wykonywaniu zdjęć wewnątrzustnych
• uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące;
zezwolenie PWIS/ wymienić aparaty rtg/ Planmeca Pro X
• uruchamianiu pracowni decyzja PWIS DE OHR/01466/2019
• Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomoc:
• dawkomierzy indywidualnych -w ciągu minionych 12 miesięcy miesięcy
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego
/ Dz.U z 2005 poz.168/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące
wynosi:
– pracownicy: 20mSv/rok;
– ogół ludności : 1mSv/rok.
Uwaga:
• na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w
minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i
środowisko.
• Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.
*pomiary dozymetryczne : dozymetr środowiskowy